Trải Qua (Remix)
ĐỘC QUYỀN

4.796.656
Nhạc Dance

Say Love You (Remix)
ĐỘC QUYỀN

2.194.313
Nhạc Dance
891.560
Nhạc Dance
6.093.086
Nhạc Dance
792.550
Nhạc Dance
270.062
Nhạc Dance
5.156.421
Nhạc Dance
1.960.246
Pop Việt
523.988
Nhạc Dance, Pop Việt
10.577.426
Nhạc Dance, Pop Việt

Tri Kỷ (Remix)
ĐỘC QUYỀN

3.539.957
Pop Việt
1.061.062
Nhạc Dance, Pop Việt
999.632
Pop Việt, Nhạc Dance
389.865
Nhạc Dance, Pop Việt

Say You Do (Remix Ver.)
ĐỘC QUYỀN

6.633.845
Nhạc Dance, Pop Việt
307.005
Pop Việt, Nhạc Dance
1.735.190
Pop Việt, Nhạc Dance

Người Ấy (Remix)
ĐỘC QUYỀN

3.436.550
Nhạc Dance